Problem z nielegalnym pozostawianiem starych okien po demontażu w Oświęcimiu

W mieście Oświęcim narasta problem związany z pozostawianiem po demontażu stolarki okiennej w altanach śmietnikowych. Zostało to zauważone jako rosnąca tendencja, mimo iż nie jest zgodne z prawem, ponieważ okna te nie są klasyfikowane jako odpady komunalne. Informacje na ten temat przekazało nam Biuro Miasta.

Zgodnie z interpretacją art. 3 ust. 32 ustawy o odpadach, która została uchwalona 14 grudnia 2012 r., producentem odpadów powstałych podczas wykonywania usług takich jak budowa, rozbiórka, remonty, sprzątanie, czy konserwacja obiektów, a także czyszczenie zbiorników lub urządzeń jest podmiot wykonujący daną usługę. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy umowa o świadczeniu usługi stanowi inaczej.

Urząd Miasta przypomina również, że firma odpowiedzialna za wymianę stolarki okiennej ma obowiązek zabrać ze sobą powstałe w tym procesie odpady. Następnie firma ta powinna przekazać je do uprawnionego odbiorcy. Jeśli nadal będzie występować problem pozostawiania okien po demontażu w altanach śmietnikowych, koszty ich utylizacji będą obciążały Wspólnoty Mieszkaniowe.